Fiqih 4 Madzhab


Hingga tulisan ini dibuat, kita mengenal terdapat 4 macam madzhab yang ada dalam dunia Islam. Berdasarkan sumber yang didapat dari wikipedia, berikut uraian singkat mengenai keempat madzhab:
 
  1. Madzhab Hanafi yang merujuk kepada Nu’man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi yang lebih dikenal sebagai Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi adalah yang paling dominan di dunia Islam (sekitar 45%), penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan (Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa), Mesir bagian Utara, separuh Irak, Syria, Libanon dan Palestina (campuran Syafi'i dan Hanafi), Kaukasia (Chechnya, Dagestan). 
  2. Madzhab Maliki yang merujuk kepada Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau lebih dikenal sebagai Imam Malik. Madzhab ini diikuti oleh sekitar 25% muslim di seluruh dunia. Mazhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara. 
  3. Madzhab Syafi'i yang merujuk kepada Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi yang lebih dikenal sebagai Imam Asy-Syafi'i. Madzhab ini diikuti oleh sekitar 28% muslim di dunia. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia, Turki, Irak, Syria, Iran, Mesir, Somalia, Yaman, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, Sri Lanka dan menjadi mazhab resmi negara Malaysia dan Brunei. 
  4. Madzhab Hanbali yang merujuk kepada Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi atau yang lebih dikenal sebagai Imam Ahmad ibn Hanbal. Mazhab ini diikuti oleh sekitar 5% muslim di dunia dan dominan di daerah semenanjung Arab. 

Buku rujukan singkat fiqih keempat madzhab dapat diambil pada link berikut:

Hanafi: https://t.co/VZLzKMjNkD
Maliki: https://t.co/X3SHif73Z1
Syafi'i: https://t.co/U7OY0fsXoZ
Hanbali: https://t.co/znwufs0XPt

No comments:

Post a Comment